Александар Македонски и сестра му Ангелина

Сподели

Раскажал Tpaјко Недев Jaнкоски, роден во 1880 год., во с. Нежилово. Снимил Ангел Кулафковски, во 1972 год., во с. Нежилово. Објавено во:

Танас Вражиновски – Македонски народни преданија, 1986

Сподели