Уставот на Младата Македонска книжовна дружина

Сподели

Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина во Софиа.

А. Цел.

Чл. 1. Целта на дружината е:

а) да издава едно списание названието, програмата и направлението на което ще се определіат с едно постановление от дружината;

б) да положи основа на едно читалище в столицата, и когато средствата ще и́ позволіават да го уреди, и

в) когато дружината ще располага с достатъчни средства, да прави и други благодеіаниа съобразно с целта и́; като напр.: поддържание ученици и пр.

Б. Състав.

Чл. 2. Членовете са:

а) деіствителни, коіто зимат пълно участие в издаванието на списанието в секо отношение, и се приемат от дружината:

б) спомагателни, които внесат в касата, на дружината каква да е помощ, и

в) почетни, които дружината прогласи за такива поради техните услуги, било часно ней, било на Македониа въоще.

В. Средства.

Чл. 3. Средствата съставіат:

а) волните катамесечни вноски на деіствителните членове:

б) волните пожервованиа на спомагателните членове, и

в) разните источници, които дружината измисли.

Чл. 4. Делата на дружината ръководи управителниот съвет, състоіащ от сичките деіствителни членове, които измежду си избират: председател, подпредседател, деловодител и касиер.

Бележка. Избора става, при началото на сека година.

Д. Длъжности.

Чл. 5. Управителниот съвет редовно заседава сека седмица.

Бележка 1. Сичко решава вишегласието.

Бележка 2. Редовните заседаниа са законни, ако присътствуват наімалку 1/3 от деіствителните членове живущи в Софиа, а извънредни — 1/?.

Чл. 6. Председателот, а в негово отсъствие подпредседателот е главен распоредител за свикваніе събраниата и държи ред в заседаниата.

Чл. 7. Деловодителот държи редовно скратени протоколи на заседаниата и книговодството на дружината.

Чл. 8. Касиерот прибира вноските срещу расписки, подписани от него и председателот. Тоі държи точни сметки за приходите и расходите.

Бележка. Свободните капитали дружината ще държи в „взаемоспестителната касса на македонци” на текуща сметка.

Чл. 9. Управителниот съвет ще публикува своіт отчет на краіот на сека година.

Е. Особенни распорежданиа.

Чл. 10. Деіствителниот член се лишава от правата си по решението на управителниот съвет, ако неиспълніава задължениата си спремо дружината.

Чл. 11. Дружината, има печат с надпис: „Млада Македонска Книжовна Дружина в Софиа,” с коіто се подпечатва сека дружествена книга.

Софиа, 1892 год.


Сподели